Regulamin - Partnerzy

Regulamin współpracy w zakresie Platformy „Telestudent”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy w zakresie korzystania z Platformy „Telestudent” (zwanej dalej Platformą) przez Telestudent Sp. z o.o. (właściciela Platformy) i Partnera udostępniającego swoje produkty/usługi na Platformie w ramach oferty, w tym zasady odpowiedzialności, rozliczeń.
 2. Rejestrując konto Partnera akceptuje on niniejszy Regulamin oraz Regulamin Platformy jak również załączniki do tych dokumentów. Każdy zarejestrowany użytkownik ma uprawnienia konta Klienta. Wybierając formę współpracy Partner uzyskuje dodatkowe możliwości, z których wynikają dodatkowe Prawa i Obowiązki, które opisane są w niniejszym Regulaminie.

Słowniczek pojęć

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin Partnera - niniejszy dokument zawierający szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Telestudent Sp. z o.o. a Partnerem na Platformie.
 2. Platforma - Platforma „Telestudent” - zespół programów i funkcji udostępniany pod adresem telestudent.pl (część usług może znajdować się w domenach telestudent.live, telestudent.online, telestudent.edu.pl oraz telestudent.eu) przez Telestudent Sp. z o.o., w celu realizacji usług.
 3. Usługa, Usługi - funkcje lub zestawy funkcji umożliwiające Partnerowi prezentację
  i rozliczanie sprzedaży produktów edukacyjnych (w tym wystawianie faktur i wyliczanie prowizji dla Telestudent Sp. z o.o.) oraz komunikację z Klientami.
 4. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - która została pozytywnie zweryfikowana na podstawie złożonego wniosku, założyła konto Partnera na Platformie oraz posiada prawo oferować produkty lub usługi edukacyjne. W szczególnych przypadkach może to być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 5. Konto Partnera - konto na Platformie umożliwiające korzystanie z dostępnych usług. Wszystkie funkcje dostępne są po weryfikacji Partnera.
 6. Weryfikacja Partnera - proces sprawdzania podmiotu wnioskującego o zostanie Partnerem Platformy. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny. Warunkiem koniecznym uzyskania statusu Partnera jest podpisanie Umowy Partnerskiej.
 7. Umowa Partnerska - dokument określający zasady współpracy pomiędzy Telestudent Sp. z o.o. a Partnerem. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Umowy i jest jej integralną częścią.
 8. Produkt – produkt szkoleniowy/dydaktyczny, odpowiadający opisowi w ofercie,
  utrwalony w jakiejkolwiek formie (pdf, avi, mp4, ppt lub innej), który otrzymuje Klient po dokonaniu wyboru oferty na Platformie i dokonania zakupu produktu wraz z zapłatą za niego.
 9. Oferta - zestaw informacji (tekst, ew. dodatkowe pliki .pdf), obrazów i/lub materiałów video wraz oferowaną Ceną stanowiący jednolitą podstronę Sklepu Partnera. Oferta udostępniana jest bezpłatnie i stanowi wizualizację, opis, reklamę tego, co Klient otrzyma po zakupie. Produkt końcowy (plik, link) udostępniony jest tylko osobom, które zapłaciły za dostęp.
 10. Sklep Partnera - Specjalna strona na Platformie o adresie: https://telestudent.pl/partner/UnikalnaNazwaPartnera. gdzie umieszczone są wszystkie Produkty Partnera.
 11. Samofakturowanie - odwrócenie obowiązku wystawienia faktury z Dostawcy Produktu lub Usługi (Partnera) na Kupującego (Platforma Telestudent) w wyniku czego Partner zostaje zwolniony z obowiązku wystawiania Faktury VAT, a operację tą realizuje Telestudent Sp. z o.o. Sytuacja możliwa jest tylko gdy Partner jest czynnym płatnikiem vat i została zawarta stosowna Umowa.
 12. Rozliczenie - dokument generowany przez Telestudent Sp. z o.o. za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub połowa miesiąca) zawierający co najmniej następujące dane: wartość netto transakcji produktów Partnera w okresie, łączna sprzedaż Partnera netto w danym okresie. Rozliczenie może być uzupełnione o kwoty ewentualnych zwrotów, które pomniejszają należną Partnerowi wypłatę. Zwroty ujęte będą na Fakturze jako odrębna pozycja księgowa lub wygenerowany zostanie osobny dokument Faktura Korygująca.

Oświadczenia Stron

§ 3
 1. Partner oświadcza, że:
  • dane przesłane poprzez formularz rejestracyjny oraz ewentualne inne przekazane w procesie Weryfikacji Partnera są prawdziwe i kompletne,
  • posiada prawa autorskie do treści, które zamierza oferować na Platformie,
  • osoba wskazana w formularzu jest uprawniona do reprezentowania Partnera (zgodnie z KRS lub wpisem do CEIDG) lub posiada odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Partnera (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
 2. Telestudent Sp. z o.o. oświadcza, że:
  • jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do Platformy i wszelkich udostępnianych funkcji,
  • zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich treści udostępnianych na Platformie przez Partnerów, w szczególności do zabezpieczenia sprzedawanych plików i innych treści przed nieautoryzowanym dostępem,
  • regularnego rozliczania prowizji wg zasad określonych w dalszej części Regulaminu.

Zasady współpracy

§ 4

 1. Posiadanie Konta Partnera na Platformie jest bezpłatne.
 2. Partner może posiadać dowolną ilość ofert i tym samym produktów oraz korzystać z wszystkich funkcjonalności udostępnianych przez system.
 3. Platforma działa na zasadzie marketplace. Każdy Partner Platformy ma dostęp do Panelu w którym może dodawać produkty. Widoczne będą one w kilku miejscach Platformy: na podstronach kategorii do których zostanie dodany produkt (np. https://telestudent.pl/webinary), na liście wszystkich produktów (https://telestudent.pl/produkty), na specjalnej podstronie (podstrona sklepu Partnera) o adresie: https://telestudent.pl/ partner / UnikalnaNazwaPartnera /.
 4. Logo i link do podstrony sklepu Partnera zamieszczony jest pod adresem: https://telestudent.pl/partnerzy.
 5. Telestudent Sp. z o.o. ma prawo do wykorzystania opisów ofert Partnera w celach promocyjnych, z zachowaniem jego praw autorskich i praw własności przemysłowej (m.in. opisów tekstów, fotografii, filmów video i plików) udostępnionych jako część oferty, w formie m.in.:
  1. postów (o zasięgu organicznym oraz płatnych) w mediach społecznościowych,
  2. wiadomości email (do bazy Telestudent Sp. z o.o. jak i komercyjnych),
  3. plików pdf (np. instrukcje działania Platformy, materiały promocyjne, szkolenia),
  4. transmisji online i nagrań video (np. webinary i filmy promujące całą Platformę albo poszczególne produkty lub ich grupy (np. Szkolenia z nauki angielskiego)),
  5. komentarzy (np. w social media'ch, blogach czy portalach branżowych) linkujących do oferty Partnera.
 6. Telestudent Sp. o.o. może z własnej inicjatywy lub na wniosek Partnera umieścić linki do ofert w innych miejscach serwisu, np. na stronie głównej, w modułach typu "Podobne Produkty", "Inni kupili także" itp.
 7. Telestudent Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dezaktywowania oferty Partnera jeżeli uzna, że nie spełnia ona wymogów jakości określonych w Instrukcji „Dobre Parktyki dodawania produktów na Platformie Telestudent”.
 8. Telestudent Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Partnerowi możliwości samodzielnego aktywowania produktów, szczególnie w początkowym okresie współpracy albo po powtarzających się publikacjach zawierających opisy złej jakości – niezgodne z Instrukcją „Dobre Parktyki dodawania produktów na Platformie Telestudent”.
 9. Produkt wprowadzony na Platformę przez Partnera staje się dostępny do zakupu po aktywowaniu.
 10. Partner odpowiada za jakość oferowanego Produktu i zgodność z jego opisem zamieszczonym w ofercie na Platformie.
 11. Partner określa parametry oferowanego Produktu i odpowiada za rzetelność umieszczonych informacji na jego temat. Przed dodaniem 1go produktu Partner zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcjami dostępnymi dla Partnerów, szczególnie z "Dodawanie produktów elektronicznych na platformie Telestudent" oraz „Dobre Parktyki dodawania produktów na Platformie Telestudent”.
 12. Platforma zastrzega sobie prawo dodawania / modyfikowania tagów (słów / fraz) zawartych w sekcji "Produkty Powiązane" opisującej dany produkt w celu jak najlepszego dopasowania oferty Partnera do pozostałych produktów dostępnych na Platformie. Na podstawie tych tagów pod opisem każdego produktu dostępnego na Platformie może pojawić się sekcja "Podobne Produkty", gdzie wyświetlone zostaną inne produkty, które mogą zainteresować potencjalnych Klientów (cele - możliwie najlepsze dopasowanie wyświetlanych ofert do produktu głównego).

Ogólne zasady rozliczeń

§ 5

 1. Wszystkie usługi dostępne na Platformie (dla Partnera) są bezpłatne. Wyjątkiem są opcjonalne wyróżnienia produktów na listach produktów (kategoriach, ew. w niektórych sekcjach strony głównej) które mają na celu skupienie uwagi potencjalnych Klientów na konkretnym produkcie. Szczegóły (ceny, sposób wyróżnienia) mogą się zmieniać w czasie i są zawsze wyraźnie oznaczone.
 2. Telestudent Sp. z o.o. pobiera prowizję od każdej transakcji zakupu. Prowizja pobierana przez Telestudent Sp. z o.o. zależna jest od rodzaju produktu (szczegóły określa § 6 pkt. 2 i 3).
 3. Koszty prowizji dla systemów płatności są ponoszone przez Telestudent Sp. z o.o.
 4. Cena produktu widoczna na Platformie jest ceną brutto i jest ustalana przez Partnera - nie może jednak być niższa od ceny minimalnej określonej w § 6 pkt. 1.
 5. Prowizja od sprzedaży produktów naliczana jest od ceny netto.

Rozliczanie prowizji

§ 6

 1. Minimalna kwota za produkt  oferowany przez Partnera nie może być niższa niż 9,90zł.
 2. Wszystkie grupy produktów mają jednolitą stawkę prowizji.
 3. Wyjątkiem (od § 6 pkt.2) są grupy produktów fizycznych (książki, audiobooki CD, sprzęt elektroniczny) oraz oprogramowanie gdzie stawki Prowizji dla Telestudent Sp. z o.o. ustalane są indywidualnie.
 4. Prowizja pobierana jest automatycznie i rozliczana za pomocą faktury VAT wystawianej przez Telestudent Sp. z o.o. lub przez Partnera na podstawie rozliczenia wg zasad określonych w §6 pkt. 6.
 5. Cena Produktu widoczna dla Klientów na Platformie jest Ceną Brutto (zawiera odpowiedni podatek Vat). W chwili obecnej stawka podatku VAT dla większości kategorii produktów wynosi 23%. Wyjątkiem są książki i ebook'i gdzie stawka VAT wynosi 5%.
 6. Zasady rozliczania prowizji:
Sprzedaż netto w miesiącu
Rozliczenie
Stawka Prowizji w kolejnym miesiącu
<= 2.500,00 zł
1 raz w miesiącu
20%
> 2.500 <= 5.000
2 razy w miesiącu
20%
> 5.000 <=10.000
2 razy w miesiącu
17%
> 10.000 <= 25.000
Indywidualnie
17%
> 25.000
Indywidualnie
Indywidualnie
 1. Rozliczenie sprzedaży Partnera następuje cyklicznie ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy.
 2. Podsumowanie sprzedaży i naliczonych prowizji jest podstawą do wyliczenia kwoty sprzedaży Partnera.
 3. W przypadku gdy Partnerowi przysługuje rozliczenie 2 razy w miesiącu dodatkowy termin rozliczenia ustala się na 15go dnia danego miesiąca.
 4. Partner może śledzić wszystkie swoje transakcje (z dowolnego okresu) w czasie rzeczywistym w Panelu Sklepu w zakładce "Twoje Transakcje". Sumę wszystkich transakcji w dowolnym okresie wraz z wizualnymi statystykami przeglądać można w zakładce "Dashboard".
 5. Telestudent Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań by Rozliczenie wraz z Fakturą przesłać nie później niż 3 dni robocze od zakończenia okresu rozliczeniowego.
 6. W przypadku gdy Partner nie jest płatnikiem VAT, Partner wystawi fakturę na podstawie otrzymanego rozliczenia.
 7. Wypłata należnego wynagrodzenia Partnera nastąpi na podstawie faktury, nie później niż 10go dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury przez Partnera, wypłata nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

§ 7
 1. Administratorem ewentualnych danych osobowych jest Telestudent Sp. z o. o., ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 967-13-54-103, REGON: 341261854, wpisana do KRS pod numerem: 0000415858, reprezentowana przez: Krzysztof Strymiński – Prezes Zarządu.
 2. Przetwarzanie ewentualnych danych osobowych przez Telestudent Sp. z o.o. jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Partnerskiej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 4. Telestudent Sp. z o.o. gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych od Partnera danych osobowych. Telestudent Sp. z o.o. ma obowiązek poinformowania Partnera jakiego rodzaju dane jego dotyczące będą przetwarzane.
 5. Telestudent Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania uzyskanych od Partnera danych osobowych w celu wykonywania Umowy Partnerskiej oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, a także – za zgodą Partnera – przy organizowaniu akcji promocyjnych i loterii na rzecz Partnerów oraz dla celów statystycznych i marketingowych.

Postanowienia końcowe

§ 8
 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy Partnerskiej i obowiązuje od dnia jej podpisania.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie: https://telestudent.pl/regulamin-partnerzy i wchodzi w życie w momencie publikacji.