Regulamin Platformy Telestudent

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Platformy „Telestudent” (zwanej dalej Platformą), w tym z umieszczonych na niej funkcji i oferowanych produktów, dostępnej pod adresem internetowym telestudent.pl, będącej własnością Telestudent Sp. z o. o., ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz.
 2. Rejestrując konto Użytkownika lub korzystając z Platformy bez zakładania konta akceptujesz niniejszy Regulamin oraz inne dokumenty regulujące funkcjonowanie Platformy, wchodzące w skład Warunków Świadczenia Usług.
 3. Warunki Świadczenia Usług dotyczą wszystkich Użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są Partnerami (dostawcami), Klientami, Handlowcami, Autorami Treści a także przeglądarkami internetowymi, robotami i innymi skryptami zbierającymi i/lub przetwarzającymi dane z naszej witryny.

Słowniczek pojęć

§2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin Platformy - niniejszy dokument zawierający szczegółowe zasady korzystania z Platformy.
 2. Administrator Platformy „Telestudent” - Telestudent Sp. z o. o., ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 967-13-54-103, REGON: 341261854, wpisana do KRS pod numerem: 0000415858, reprezentowana przez: Krzysztof Strymiński – Prezes Zarządu.
 3. Platforma - Platforma „Telestudent” - zespół programów i funkcji udostępniany pod adresem telestudent.pl (część usług może znajdować się w domenach telestudent.live, telestudent.online, telestudent.edu.pl oraz telestudent.eu) przez Telestudent Sp. z o.o., w celu realizacji usług.
 4. Warunki Świadczenia Usług – niniejszy Regulamin, Zasady Wysyłki, Zasady zwrotu towarów i anulowania zamówień oraz Polityka Prywatności.
 5. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy, w tym oferowanych produktów, określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 6. Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy, definiowany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 7. Rejestracja - czynność dokonywana przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Platformy, w tym jej funkcji i oferowanych produktów za pośrednictwem sieci Internet w ramach Platformy. Rejestracja obejmuje:
  1. wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych oraz informacji o użytkowniku wymaganych przez system rejestrujący,
  2. akceptację niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik – osoba powyżej 13 roku życia, która korzysta z Platformy jednak nie dokonuje zakupów i nie przechodzi procesu Rejestracji.
 9. Użytkownik zalogowany – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy w drodze Rejestracji, jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych lub w jej imieniu działa jej opiekun prawny.
 10. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu oraz hasła.
 11. Profil Użytkownika – strona Użytkownika zawierająca dane, udostępnione przez niego dobrowolnie na Platformie oraz dane dotyczące dokonanych na Platformie zakupów i transakcji.
 12. Konto – zestaw funkcji umożliwiających korzystanie z dostępnych usług. Funkcjonalność konta zależna jest od poziomu uprawnień.
 13. Partner – podmiot oferujący swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Platformy.
 14. Produkt – produkt szkoleniowy/dydaktyczny, odpowiadający opisowi w ofercie, utrwalony w jakiejkolwiek formie (pdf, avi, mp4, ppt lub innej), który otrzymuje Klient po dokonaniu wyboru oferty na Platformie i dokonania zakupu produktu wraz z zapłatą za niego.
 15. Oferta - zestaw informacji (tekst, ew. dodatkowe pliki .pdf), obrazów i/lub materiałów video wraz oferowaną Ceną stanowiący jednolitą podstronę Sklepu Partnera. Oferta udostępniana jest bezpłatnie i stanowi wizualizację, opis, reklamę tego, co Klient otrzyma po zakupie. Produkt końcowy (plik, link) udostępniony jest tylko osobom, które zapłaciły za dostęp.

Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy

§3

 1. Warunkiem korzystania z Platformy przez Użytkownika jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Warunkiem korzystania z Platformy przez Użytkownika zalogowanego lub Partnera jest przestrzeganie dodatkowo zasad wchodzących w skład Warunków Świadczenia Usług.
 3. Warunkiem korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy i dokonywania zakupów oferowanych produktów jest Rejestracja.
 4. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej tego wieku mogą dokonać rejestracji za pośrednictwem swoich opiekunów prawnych.
 5. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 6. Administrator Platformy może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy:
  1. login wpisany w Formularzu jest już zajęty – w takim wypadku należy użyć innego Loginu
  2. adres e-mail wpisany w Formularzu jest już zajęty - takim wypadku należy użyć innego adresu e-mail.
 7. Zabronione jest używanie w procesie rejestracji fałszywego adresu e-mail, podszywanie się pod kogoś innego lub wprowadzanie w jakikolwiek sposób w błąd Administratora Platformy, innych Użytkowników, Partnerów lub osoby trzecie.

Zasady korzystania z Platformy

§4

 1. Administrator Platformy udostępnia Platformę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Użytkownika i Partnera, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich zapisów zawartych w Warunkach Świadczenia Usług.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Platformę jest regulowane przez Politykę prywatności.
 3. Rejestracja oraz korzystanie z Platformy jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Platforma działa na zasadzie marketplace.
 5. Produkty mogą być dostępne online za pośrednictwem strony internetowej lub jako produkty fizyczne. Produkty mogą mieć ograniczenia ilościowe i jakościowe, niektóre z nich podlegają zwrotowi wyłącznie zgodnie z Zasadami zwrotu towarów i anulowania zamówień.
 6. Oferty, zawierające treści niezgodne z prawem lub naruszające prawa innych osób są nieważne.
 7. Informacje dotyczące karty kredytowej Użytkownika są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
 8. Przeglądanie ofert zamieszczonych na Platformie oraz informacji o oferujących je podmiotach nie wymaga zakładania konta.
 9. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. Administrator Platformy nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Platformy.
 10. W trakcie korzystania z Platformy na sprzęcie komputerowym Użytkownika nie jest instalowane bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.
 11. W celu prawidłowego korzystania przez wszystkich Użytkowników z funkcjonalności Platformy, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie graficznej przeglądarki internetowej;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript i mechanizm cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 12. Administrator Platformy nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika zalogowanego w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.
 13. Administrator Platformy nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 14. Zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści i komentarzy o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. zawierających wulgaryzmy;
  2. propagujących alkohol;
  3. propagujących środki odurzające, narkotyki;
  4. obrażających osoby publiczne;
  5. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
  6. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
  7. przyczyniających się do łamania praw autorskich;
  8. zawierających przejawy nietolerancji (ksenofobii, homofobii, rasizm i antysemityzmu) oraz dyskryminacji w sferze publicznej i życiu publicznym (mowa nienawiści, akty fizycznej agresji).
 15. Zabronione jest korzystanie z Platformy lub dostarczanych na niej treści:
  1. w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu,
  2. w celu nakłaniania innych do wykonywania nielegalnych działań lub uczestniczenia w nich,
  3. w celu naruszenia jakichkolwiek przepisów,
  4. naruszających praw własności intelektualnej Platformy lub praw własności intelektualnej innych osób,
  5. w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oszczerstwa, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność,
  6. w celu przedstawienia fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji,
  7. w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu,
  8. w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób,
  9. do działań określanych jako spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl, lub scrape,
  10. w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu,
  11. w celu ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu.
 16. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników określone w ust. 15 i 16 oraz zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.
 17. Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Platformy mogą zawierać materiały stron trzecich. Linki do stron trzecich na Platformie mogą przekierowywać Użytkownika na strony osób trzecich, które nie są powiązane z Platformą. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę tych treści oraz za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
 18. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Reklamacje, roszczenia lub pytania dotyczące produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do podmiotów zewnętrznych.
 19. Platforma może zawierać pewne informacje historyczne, które niekoniecznie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Obowiązkiem Użytkownika jest bieżące zapoznawanie się z aktualną wersją Regulaminu oraz Warunków Świadczenia Usług dostępnymi na stronie.
 20. Administrator może zapewnić dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitoruje, nie ma nad nimi żadnej kontroli ani nie ma wpływu na to jakich danych wejściowych potrzebują. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Każde użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika i według własnego uznania.
 21. Wszelkie oferowane w przyszłości nowe produkty lub funkcje Platformy za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów) podlegają niniejszym Warunkom Świadczenia Usług.
 22. Jeśli, według naszego wyłącznego osądu, nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W konsekwencji możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części) w przyszłości.
 23. Prawa i obowiązki Partnera wynikają z odrębnych umów i Regulaminu współpracy w zakresie Platformy „Telestudent”.
 24. Reklamacje z tytułu wadliwego działania Platformy zgłaszać należy pod numer telefonu (+48) 52 364 57 54 lub na adres mailowy: szkolenia@telestudent.pl. Telestudent Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań by czas naprawy usterek nie przekraczał 24h od zgłoszenia. W przypadku niemożliwści usuniecia wady mającej wpływ na korzystanie przez Użytkownika z zakupionych produktów przez okres dłuższy niż 5 dni Platforma zwróci kupującemu 100% kwoty zakupu.

Obowiązki Użytkownika zalogowanego i Użytkownika

§5

 1. Użytkownik zalogowany lub Użytkownik ma prawo do korzystania z zasobów i funkcjonalności Platformy na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik zalogowany ma na Platformie dostęp do historii usług/produktów, z których skorzystał oraz do wystawianych przez niego ocen.
 3. Użytkownik zalogowany oraz Użytkownik nie może korzystać z produktów oferowanych na Platformie w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a także nie może naruszać żadnych przepisów prawa, w tym praw autorskich.
 4. Użytkownik zalogowany poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na Platformie, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Administratora Platformy na Platformie.
 5. Użytkownik zalogowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszone przez siebie na Platformie komentarze. Administrator nie bierze i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Użytkownika zalogowanego.
 6. Użytkownik zalogowany zgadza się podawać aktualne, pełne i dokładne informacje związane z zakupem i swoim kontem dla wszystkich transakcji dokonywanych na Platformie. Zgadza się także niezwłocznie aktualizować dane zawarte w swoim koncie, wprowadzać aktualne i prawdziwe dane podczas składania zamówienia, w tym adres e-mail i dane finansowe w celu finalizacji transakcji i ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem.
 7. Użytkownik zalogowany, publikujący jakiekolwiek treści na Platformie, powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.
 8. Użytkownik nie może reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać nikomu danych logowania do konta oraz dostępu do Usług Platformy bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora Platformy.
 10. Produkty elektroniczne dostępne na Platformie Użytkownik nabywa na własny użytek i nie podlegają one możliwości ich dalszego odsprzedawania.
 11. Zabronione jest korzystanie z Platformy w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a także naruszanie przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika (w tym między innymi praw autorskich).
 12. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek „robaków”, „wirusów” oraz żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Prawa i obowiązki Administratora Platformy

§6

 1. Platforma stanowi wyłączną własność Administratora Platformy.
 2. Administrator Platformy zobowiązuje się do zapewnienia stałego i nieprzerwanego działania Platformy, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku pojawienia się awarii lub błędów technicznych Administrator Platformy zobowiązuje się do ograniczenia w jak największym stopniu negatywnych skutków powstałych awarii lub problemów technicznych.
 4. W przypadku konieczności wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i przeglądów infrastruktury Platformy, Administrator Platformy zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępności i funkcjonalności Platformy w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych.
 5. Administrator Platformy udostępnia wszystkim Użytkownikom formularz kontaktowy przeznaczony do zgłaszania błędów w działaniu Platformy.
 6. Administrator Platformy podaje do wiadomości wszystkich Użytkowników adres e-mail oraz numer telefonu, na które Użytkownicy mogą kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje dotyczące funkcjonowania Platformy.
 7. Administratorowi Platformy przysługuje wgląd we wszystkie informacje umieszczone na Platformie.
 8. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji, jeśli jakiekolwiek informacje na Platformie tego wymagają.
 9. Administrator Platformy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Platformie przez Użytkowników lub Partnerów (w ramach ofert) oraz poprawność podawanych przez nich danych.
 10. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości i samej sprzedaży produktów do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Zastrzega sobie także prawo do zaprzestania świadczenia dowolnej usługi w dowolnym momencie. Każda oferta produktu zamieszczona na Platformie jest nieważna tam, gdzie jest prawnie zabroniona.
 11. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
 12. Administrator Platformy nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Partnera spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników lub Partnerów.
 13. Administrator Platformy nie odpowiada za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości stanowiących korespondencję pomiędzy Użytkownikami lub Partnerami.
 14. Zapis usunięty w dniu 2020.12.03.
 15. Administrator Platformy może kwestionować publikacje oferty produktu na Platformie w przypadku oferty, która nie spełnia kryteriów określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Platformy”.
 16. Administrator Platformy nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych na Platformie.
 17. W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na Platformie treści o charakterze bezprawnym, Administrator Platformy niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 18. W przypadku braku spełnienia przez Partnera lub Użytkownika wymagań określonych w niemniejszym Regulaminie Administrator Platformy ma prawo zablokować usługę lub Użytkownika.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

§7

 1. Administratorem ewentualnych danych osobowych jest Telestudent Sp. z o. o., ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 967-13-54-103, REGON: 341261854, wpisana do KRS pod numerem: 0000415858, reprezentowana przez: Krzysztof Strymiński – Prezes Zarządu.
 2. Przetwarzanie ewentualnych danych osobowych przez Telestudent Sp. z o.o. jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Partnerskiej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 4. Telestudent Sp. z o.o. gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych od Partnera danych osobowych. Telestudent Sp. z o.o. ma obowiązek poinformowania Partnera jakiego rodzaju dane jego dotyczące będą przetwarzane.
 5. Telestudent Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania uzyskanych od Partnera danych osobowych w celu wykonywania Umowy Partnerskiej oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, a także – za zgodą Partnera – przy organizowaniu akcji promocyjnych i loterii na rzecz Partnerów oraz dla celów statystycznych i marketingowych.
 6. Płatności obsługiwane są przez Przelewy24 oraz PayPal.

Postanowienia końcowe

§8

 1. Regulamin dostępny jest w Platformie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Platformie.
 3. Pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do nas na adres Telestudent Sp. z o.o. dostępny w zakładce „Kontakt”.
 4. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do dokonywania – w każdym czasie – jednostronnych zmian w Regulaminie.
 5. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich ogłoszenia na Platformie.
 6. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w Formularzu oraz uzyskanych przez Administratora Platformy w trakcie korzystania przez Użytkownika z Platformy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  2. otrzymywanie informacji związanych z korzystaniem z Platformy i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej,
  3. poprawianie przez Administratora Platformy drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.
 7. Naruszenie któregokolwiek z Warunków Świadczenia Usług spowoduje natychmiastowe zakończenie Świadczenia Usług.
 8. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania z Platformy, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane przez Administratora Platformy wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Użytkownika.
 9. Przekazywane przez Użytkownika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Platformy Szkoleniowej i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.
 10. Niniejsze regulacje obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Użytkownika lub przez Administratora Platformy. Użytkownik zalogowany może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, gdy przestanie korzystać z Platformy (zamknie konto).
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 12. Spory związane z realizacją postanowień Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Platformy będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Platformy.
 13. Każdy Użytkownik ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej, o której mowa w § 1ust. 1, i zapisać go na własnym nośniku.
 14. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a przepisami prawa rozstrzygające są przepisy prawa. Rozbieżności te nie stanowią podstawy do roszczeń. W przypadku zmian w przepisach prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu, treść Regulaminu zostanie zaktualizowana.